ЗБЕРЕЖЕМО НАЙДОРОЖЧЕ!  ПОБУДУЄМО НАЙКРАЩЕ!

 

АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

 

Українці пройшли складний шлях до відновлення незалежної суверенної держави, яка має своє обличчя і свій голос у світовому співтоваристві. Український народ зберіг свою ідентичність завдяки власним духовним цінностям та національним традиціям, що засновані на патріотизмі, гідності, моралі та свободі у всіх її проявах. Споконвічні прагнення до свободи та незалежності втілюються в життя, але і в Україні, і в сусідньому зарубіжжі ще є ті, хто хоче повернути історію назад до тоталітаризму.

Аграрна партія України – це об’єднання сильних особистостей, небайдужих, відповідальних, відважних, активних людей, справжніх лідерів та господарів України, які сповідують спільні загальнолюдські цінності, вірять у велике майбутнє України і Українського народу, володіють знанням і наснагою для досягнення поставленої мети.

Ми об’єдналися в Аграрну партію, що має стати фундаментом сучасної політичної системи як дієва правоцентристська ліберально-консервативна партія європейського типу, вибудована на демократичних засадах «знизу – догори».

Ми є партією нової генерації громадян, які йдуть у політику з метою побудови цивілізованого суспільства, національного та духовного відродження України, розвитку національної державності та досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Саме в такій державі людина є активним громадянином і має всі можливості для самореалізації, розвинення творчої особистості, участі в розбудові держави незалежно від віку, статі, національності та віросповідання.

Ідеологія Партії

Нашою ідеологією є правоцентристський ліберальний консерватизм, що спирається на традиційні духовні, моральні та правові цінності, недоторканість приватної власності, обмеження державного втручання, розвиток місцевого самоврядування.

Аграрна партія виступає за об’єднання всіх громадян України шляхом формування національного характеру патріота своєї країни, самодостатньої особистості.

Ми виступаємо за рівність можливостей в досягненні успіху, а не рівність в отриманні результатів діяльності. Рівність можливостей повинні мати люди, що проживають в містах і селах, мають різне походження та віросповідання.

Невід’ємною складовою нашої ідеологічної платформи є «ідеологія чистих думок, чистих дій, чистого довкілля».

Глобалізований світ швидко змінюється, нівелюються кордони між державами, формується нова суспільна та економічна модель із новими економічними центрами, загострюється конкуренція, відбувається масштабна міграція населення. Враховуючи ці виклики, ми повинні звільнившись від зайвого, зберегти нашу ідентичність, нашу землю, нашу незалежність і побудувати в Україні сучасну демократичну правову державу із освіченим та заможним Українським народом. Нашим гаслом є:

«Збережемо найдорожче! Побудуємо найкраще!»

Принципи Партії

Аграрна партія України в своїй діяльності керується наступними принципами:

Верховенство права

Єдність

Свобода

Честь

Моральність

Рівність

Ефективність

Ключові цінності Партії

Основою як українських, так і загальноєвропейських цінностей виступають фундаментальні права та свободи людини, демократичні принципи державного устрою, правова та соціальна держава.

Ключові цінності Партії спираються на сформовані впродовж століть ціннісні пріоритети українського народу. Вони є тими стрижнями, що тримають українську націю, проходять скрізь всі сфери людського життя. Саме на відповідність їм повинен здійснюватись кожен крок і кожна дія члена Партії.

Людина

Найвищими цінностями є життя людини, її здоров’я, честь, гідність, права, свобода, недоторканність та безпека. Людина повинна мати всі умови для щасливого повноцінного життя, власного розвитку та самореалізації в суспільстві.

Громадяни України є носіями культурно-історичної та духовної спадщини, мови, народних традицій. Саме вони своєю працею, знанням і талантом розбудовують Українську Державу.

Родина

Традиційно для українців родина є первинною спільнотою, що становить підґрунтя вільного суспільства, виступає осередком людського щастя і благополуччя.

Родина є першою інстанцією соціалізації та виховання, у якій відбувається становлення особи, її самоусвідомлення як члена спільноти та системи цінностей.

Громада

В сучасних умовах самодостатні та спроможні громади є запорукою демократичного суспільства. Всі важливі рішення, що впливають на формування комфортного середовища для життєдіяльності мешканців, повинні прийматись загальними зборами громади. Самодостатність громад досягається правом розпорядження територіальними ресурсами.

Громада є першою і головною ланкою самоорганізації та влади громадян, основою української державності.

Право та справедливість

Одними з правових цінностей є свобода, справедливість, рівність, демократія, правопорядок, верховенство права над законом. Свобода у всіх її проявах є найвищою правовою цінністю. Справедливість визначає рівність всіх людей перед законом та однакове його застосування до всіх.

Гуманізм та толерантність

Гуманізм є обов’язковою складовою ставлення до кожної людини, що перебуває на території нашої держави та за її межами.

Толерантність є передумовою подолання розбіжностей у суспільстві, що сприяє мирному співіснуванню різних поколінь, культурних, релігійних, етнічних та соціальних груп, що мають відмінні переконання, погляди, життєві цілі.

Відповідальність

Відповідальність за свої дії виховується у людини з дитинства і визначає моральні норми її поведінки.

Почуття відповідальності є основою внутрішньої самоорганізації людини при прийнятті вагомих рішень та здійсненні суспільно важливих дій.

Приватна власність

Приватна власність є недоторканною. Загальний високий рівень добробуту всього народу досягається ринковими економічними відносинами, побудованими саме на приватній власності та приватній людській ініціативі.

Земля і надра

Лише громадяни України мають право приймати рішення щодо використання землі та надр. Ми повинні зберегти багатство й красу землі для нинішніх та майбутніх поколінь та застосовувати такі моделі виробництва, споживання та відтворення, що забезпечують здатність землі до регенерації.

Патріотизм

Український патріотизм є невід’ємною складовою світогляду кожного громадянина України і передбачає захист духовного, культурного та матеріального надбання своїх предків, бажання збереження землі свого народження, рідної мови, народних традицій та культури. Український патріотизм гармонічно поєднується і доповнюється гуманізмом та толерантністю.

Державна мова

Єдиною державною мовою в Україні є українська мова, що є одним із головних атрибутів держави. Ми підтримуємо розвиток всіх інших мов у відповідності до Європейської хартії регіональних мов та мов громадян, що проживають на території нашої держави.

Демократичне суспільство

Демократія є головною умовою ефективного розвитку людини та суспільства. Демократичні суспільні відносини забезпечуються шляхом постійного, прозорого та доступного соціального діалогу влади та громадян. Важливим фактором демократичного суспільства є знаходження спільного компромісу з метою досягнення блага для кожної людини і суспільства в цілому.

Українська державність

Україна є незалежною, суверенною, унітарною державою. Ми заново будуємо державу Україна, в якій головними складовими є верховенство права, самоправність громад, свобода слова, свобода совісті та віросповідання.

Всі інститути в державі повинні працювати на створення умов для повноцінного життя та самореалізації людини.

Основні програмні цілі Партії

Головною метою діяльності Аграрної партії є покращення духовного та матеріального добробуту громадян України.

Основні програмні цілі Аграрної партії Україні є тими основоположними критеріями, що створюють умови для побудови країни, де громадянин відчуває себе вільним та незалежним, живе в комфортному та безпечному середовищі, має захищені та гарантовані права і соціальні гарантії. Орієнтуючись на них, ми повинні готувати відповідні програмні документи та відстоювати позиції Партії.

1. Людина

Ми поділяємо загальноєвропейські цінності, що в більшості співпадають з українськими ліберально-консервативними цінностями та традиціями, де людина є неповторною особистістю і її життя та свободи є найвищою цінністю. Людина повинна мати необхідні умови для повноцінного життя, освіти, розвитку, самореалізації, щоби мати можливість залишити свій слід в історії власного народу.

1.1. Щастя

Щастя людини – це отримання задоволення від життя, що досягається результатом постійної складної роботи особистості над власним вдосконаленням. Відчуття щастя – це стан душі, що наповнюється співчуттям і милосердям до інших. Ми маємо створити умови для людини, щоб вона відчувала себе щасливою, а саме: могла мислити і творити, мала бажання та можливості робити добрі вчинки, була щирою і наполегливою та вільною і відважною, мала можливість досягати поставленої мети.

1.2. Права та обов’язки

Всі органи влади – від органів самоврядування до виконавчих, законодавчих та судових органів, повинні працювати на створення умов для забезпечення всіх прав і свобод громадян України, відображених у міжнародному праві і національних документах, та їх відповідального ставлення до своїх обов’язків.Громадяни України мають право жити в державі, де панує верховенство права та гарантоване гідне існування людської особистості. Люди народжуються різними за статтю, здоров´ям, кольором шкіри, вірою, уподобаннями, талантами, але повинні мати право та рівні можливості у всіх сферах суспільного життя.

Обов’язком громадянина є те, що кожна його дія повинна бути відповідальною як до себе і оточуючих, так і до суспільства та держави загалом.

Обов’язком кожного громадянина є отримання середньої освіти.

Відповідальність за збереження здоров’я покладається на людину, яка в першу чергу, повинна вести здоровий спосіб життя.

1.3. Охорона здоров’я

Ми маємо гарантувати надання медичних послуг кожній людині незалежно від її фінансової спроможності, соціального статусу та місця проживання, особливо це стосується незахищених верств населення (діти, вагітні жінки, особи з обмеженими фізичними можливостями, поранені в зоні бойових дій), невідкладної допомоги, патології та лікування тяжких хвороб, що потребують великих коштів. Пріоритетом є відновлення та модернізація первинної ланки надання медичної допомоги, збереження інфраструктури медичних закладів. Саме тому Аграрна партія України виступає за приведення системи охорони здоров’я до рівня розвинених країн світу, за підтримку академічної науки, за розвиток науково-медичного потенціалу та посилення заходів по боротьбі із невиліковними на сьогодні хворобами.

Держава повинна взяти на себе провідну роль у замовленні та фінансуванні фундаментальних наукових досліджень в медичній галузі, стимулюванні виробництва сучасних медпрепаратів та інших супроводжуючих складових у лікуванні та реабілітації людини.

Альтернативна медицина, народні методи та засоби лікування мають право доповнювати академічну фахову медицину за умови державного нагляду та контролю їх діяльності.

Необхідно широко запроваджувати страхову медицину та виходити на рівень кращих світових норм і стандартів. Роботодавці мають в обов’язковому порядку страхувати всіх найманих працівників, а стимулом повинно стати не оподаткування страхових платежів. Впровадження обов’язкового щорічного профілактичного медичного огляду забезпечить виявлення хвороб на початковому етапі і збереже життя тисяч громадян.

Потребує гармонізації та впровадження законодавство в частині захисту довкілля. Ми маємо забезпечити людині чисте повітря, якісну питну воду, зберегти унікальну екосистему України: джерела та ріки, ліси і поля, землю для якісного здорового життя громадян.

Велика увага повинна приділятись безпеці харчових продуктів, розвитку виробництва органічних продуктів, профілактиці та навчанню щодо здорового харчування, нетерпимості до загроз здоров’ю громадян через харчову хімію.

Здоров’я людини залежить і від загальної культури поводження в суспільстві і вставлення до себе. Виховання поваги до оточення (люди, довкілля тощо), відповідальність за навколишнє середовище і своє здоров’я повинні стати нормою поводження громадянина України.

Пропагування здорового способу життя є нашим постійним завданням. Сучасний світ складно уявити без фізичної культури та спорту. Культивування загального фізичного виховання виявить найкращих, хто підніметься на п’єдестали у світових змаганнях під прапором України. Ми впровадимо стимулюючі заходи для будівництва у кожній громаді спортивних майданчиків, створимо сучасні умови для розвитку як професійного, так і аматорського спорту. Для збереження здоров’я нації люди різного віку – від дитини до пенсіонера – повинні мати можливість займатись фізичними вправами та спортом у громадських закладах.

1.4. Освіта

Аграрна партія України виступає за доступність отримання освіти впродовж життя людини. Тільки освічена людина має можливість адекватно реагувати на вимоги часу і бути активним та ефективним громадянином.

Наші історичні традиційні методи освіти та сучасний світовий досвід мають лягти в основу розвитку освіти і науки. Освіта повинна здійснюватися українською мовою. Практичне використання в навчальних процесах досягнень української культури та мистецтва має бути орієнтоване на виховання українського патріотизму.

Обов’язкова середня освіта (за принципом – «гроші за учнем») має повністю забезпечуватись державою. Водночас мають право розвиватись приватна і платна (із різними видами фінансування) форми навчання. Заклади освіти всіх форм власності повинні діяти у відповідності до затверджених на національному рівні освітніх стандартів, що мають бути націлені на надання можливості створити власний освітній простір для кожної особистості.

Реформування системи управління та фінансового забезпечення освітніх закладів на місцевому рівні має призвести до ліквідації районних управлінь освіти, запровадження інституційно-фінансової автономії шкіл та шкільного самоуправління, посилення ролі місцевих громад та батьків в управлінні школою.

З метою виховання гармонійно розвиненої особистості держава має відновити позашкільне виховання дітей, створити умови для заняття мистецтвом, технікою, культурою та спортом.

Спеціалізовані заклади освіти (музичні, художні, спортивні тощо) повинні мати державну підтримку та розвиток.

Потребує негайного відновлення та державної підтримки система середньої професійної освіти на базі професійно-технічних училищ. Повага до трудової освіти повинна забезпечуватись у шкільних учбових закладах.

Статус вчителя і викладача має відповідати сучасним світовим вимогам, педагогічна праця повинна стати найпрестижнішою і поважнішою професією.

Громадський контроль у вигляді нагляду за діяльністю освітніх закладів має здійснюватися опікунськими радами.

В Україні повинна діяти мережа сучасних державних закладів для осіб, які потребують соціальної реабілітації (сироти, особи з обмеженими можливостями), а також спеціальні програми для їх адаптації в реальному житті.

Повинні бути створені умови для впровадження та підтримки освітніх програм для українців, що мешкають за кордоном.

2. Родина

В Україні традиційно основою морального виховання людини була родина, громада та релігійна традиція, в якій виростала дитина. Саме виховання громадянина на засадах патріотизму, моральності, чесності та відповідальності повинно запроваджуватись від родинного кола. Ми повинні не тільки зберегти ці традиції у вихованні, а й створити умови для отримання сучасної освіти, розкриття та розвинення талантів молоді, здорового способу життя та самореалізації.

Ми прагнемо підтримати, зміцнити та захистити інститут родини. Родина повинна стати активним членом суспільних відносин, де і діти, і батьки мають як права, так і обов’язки один перед одним.

Повинна бути належна підтримка молодих сімей, стимулювання народжуваності шляхом створення умов для отримання власного житла, надання фінансової допомоги при народженні дитини тощо.

Загальні проблеми родини повинні бути під постійною увагою громади, в тому числі ті, що породжуються сімейними відносинами: матері-одиначки, догляд дітей, проблеми самотніх батьків тощо. Відмова від професійної діяльності на користь повноцінного виконання родинних обов’язків повинна знайти відповідне визнання в суспільстві.

3. Громада

Українці завжди були самоорганізованою нацією, де всі рішення, що впливають на життя людини, на забезпечення її прав та обов’язків, приймалися громадою. І сьогодні повноваженнями та відповідальністю громади щодо людини має стати: забезпечення умов для народження та розвитку; засвоєння духовних та культурних цінностей; створення умов для реалізації творчих та професійних уподобань; залучення до громадської діяльності та суспільного співіснування.

Громади та органи місцевого самоврядування повинні мати самостійність у вигляді правових, фінансових та адміністративних механізмів, бути самодостатніми та спроможними для виконання покладених на них повноважень. Впровадження адміністративно-територіальної, бюджетної та податкової реформ, де: землі комунальної власності є в юрисдикції громади; повноваження і фінансове забезпечення у вигляді бюджетів формуються «знизу догори», – мають забезпечити громади необхідними важелями для виконання своїх обов’язків перед мешканцями громад.

Ми повинні зробити громади найважливішими ланками суспільних відносин, у тому числі – у питаннях управління державою. Мешканці громад міст і сіл повинні реалізувати свої можливості в управлінні, побачити результати своїх рішень, відчути себе реальними господарями свого життя, відповідальність перед громадою, перед майбутніми поколіннями.

4. Суспільство

Суспільство об’єднує громадян, які проживають на одній території, керуються одними законами та мають загальну історію і традиції. Основи суспільних відносин закладаються в колі родини та посилюються і розвиваються в громаді. Ментальність, культура, традиції народу формують вигляд суспільних відносин, їх рівновагу та спрямованість.

Аграрна партія України завжди приділяла увагу збереженню особливостей українських суспільних відносин та продовжує відстоювати побудову сучасного суспільства саме на національному підґрунті, спрямовує свої зусилля на збереження та поширення у світі інформації про українську націю, її унікальність, мову, традиції тощо.

Нашим завданням є створення паритетних умов як для чоловіків, так і для жінок. Українська жінка завжди була берегинею в родині, і в сучасних умовах повинна мати суттєву підтримку в суспільстві. Її голос повинен бути почутий не тільки в родинному колі, а і представлений на рівні із чоловіками у всіх гілках влади та у діяльності громадянського суспільства.

4.1. Духовність та культура України

Українці зберегли і донесли до сьогодення великі духовні скарби, надбані і примножені багатьма поколіннями. А це: історія, релігія, цінності, мистецтво, спосіб мислення, родовід, фольклор, звичаї, обряди та традиції, національна символіка, прикмети та вірування, світогляд, мова та писемність, народна міфологія, народна творчість, музичність і співучість тощо, тобто усе, що називається духовністю нації.

Духовне відродження України та подальший розвиток її державності неможливі без усвідомлення та збереження нашої духовної спадщини. Тому ми потребуємо переосмислення всього комплексу діяльності, пов´язаної із цими процесами – від підняття до світового рівня музейної діяльності до зміни якості освітніх і просвітніх програм.

Ми повинні змінити філософію розвитку сфери духовності. Зокрема має бути усунене «залишковий» принцип фінансування закладів культури – їх розвиток повинен стати пріоритетом як для самоврядних громад, так і для державних органів шляхом заохочення благодійництва та меценатства, вдоско­налення податкової системи, сприяння залученню підтримки від бізнесових кіл, громадських організацій та товариств. Сучасна українська культура повинна піднімати дух та національну гідність українців, але розвиватися в контексті світового культурного процесу.

Нашим завданням бачимо також сприяння розвитку релігійної складової духовного розвитку українського суспільства, передусім підтримку цінностей та принципів тих віросповідань, що сприяють духовно-патріотичному вихованню і консолідації українських громадян. Всіляко підтримуємо міжконфесійний діалог і співпрацю, відкидаємо нетерпимість до інших віросповідань чи будь-яких форм свободи совісті та вільнодумства.

4.2. Етнополітика

Виступаємо за дотримання світових стандартів в етнополітиці. Україна є мононаціональною державою, у якій завжди з повагою ставилися до людей іншого етнічного походження. Тому нашим завданням є захист прав та свобод представників всіх етносів, які населяють нашу країну, сприяння у дотриманні законодавства та міжурядових угод у цій сфері, запровадження спеціальних програм для підтримки розвитку наявних мов, традицій та культур.

Виступаємо за запровадження програм інтеграції мігрантів і надання українського громадянства лише після успішного складання іспиту зі знання державної мови, історії та культури України. Ми повинні забезпечити дієву підтримку української діаспори, захист прав і свобод українців за кордоном, а також сприяти поверненню в Україну всіх бажаючих.

4.3. Громадський рух

Нові технології, спрощення доступу до інформації не повинні зупиняти живе спілкування людей. Обмін думками, спільний пошук дають можливість знайти найкращі рішення для вирішення більшості питань, досягнути поставленої мети. Активний розвиток і підвищення ролі громадських об’єднань в передачі більшості функцій та повноважень від державних установ до саморегульованих організацій позитивно впливає на становлення громадянина, громадянське суспільство загалом, через громадський контроль унеможливлює узурпацію влади. Нашим завданням є посилення ролі громадських об´єднань, підтримка їх на державному рівні, реалізація відповідних державних замовлень, сприяння розвитку соціального партнерства тощо.

4.4. Молодь

Політика Аграрної партії спрямована у майбутнє, а майбутнє України – це сучасна молодь.

Першочергова місія української молоді – стати каталізатором демократичних змін. Надважливо не просто долучити молодих українців до активного політичного життя, а перетворити їх на авангард дієвих реформ.

Партія всіляко підтримує різноманітні соціально-політичні ініціативи молоді, в реалізації яких молоді люди отримують необхідний досвід особистої та соціальної відповідальності.

Молодіжна політика – один із найбільш важливих інструментів діяльності територіальних громад у контексті децентралізації.

Важливо створити для молоді гідні умови праці та реальні можливості професійного й кар’єрного зростання. Це, в свою чергу, перешкоджатиме масовій еміграції кращих трудових й інтелектуальних кадрів за кордон.

Для молодих громадян повинні бути створені сприятливі умови для отримання доступного житла, якісної та сучасної освіти та медицини.

Необхідно на державному рівні підтримати розвиток молодіжного підприємництва (зокрема, молодіжного фермерства) шляхом пільгового кредитування, впровадження інноваційних методів, сучасних технологій та міжнародних практик.

Ми виступаємо за системну та активну державну підтримку обдарованої молоді в усіх сферах науки, культури, мистецтва та спорту. Партія сприяє забезпеченню рівних можливостей для молоді, незалежно від рівня добробуту й соціального становища, а також формуванню толерантного суспільства.

 5. Держава

Аграрна партія України виступає за розбудову української національної, демократичної, соціальної, правової держави, де єдиним джерелом влади в Україні є український народ.

Україна є і повинна бути незалежною, суверенною, унітарною державою із розвиненим інститутом місцевого самоврядування.

Ми виступаємо за парламентсько-президентську форму правління в Україні. В державі повинна бути переглянута та сформована правова база, що враховувала б, у першу чергу, інтереси громадянина, забезпечила його права і свободи.

5.1. Державотворення

З метою розбудови сучасної української держави, де людина має стати найвищою цінністю, Аграрна партія вважає за необхідне здійснити осучаснення та оновлення Конституції України для реалізаціїгарантованих прав громадянина. Гаслом нашої політики в питаннях побудови держави є принцип трьох Д: децентралізація, дерегуляція та детінізація.

Реформа місцевого самоврядування та адміністративно-територіальна реформа потребують реформування економічної та соціальної політики, запровадження збалансованих правил та процедур діяльності місцевих та державних інститутів.

Ми повинні забезпечити умови для прийняття рішень, що впливають на суспільне життя громадян саме за їх активної участі, через процедуру проведення місцевих та загальнодержавних референдумів.

Нові форми реалізації владних повноважень на рівні громади повинні забезпечити надання сучасних спрощених та прозорих адміністративних та соціальних послуг населенню на місцях та бути в межах доступності кожної людини.

З метою посилення економічного потенціалу регіонів ми пропонуємо створити нові адміністративно-територіальні формування, об’єднавши їх за спільними традиціями та цінностями, економічними та територіальними можливостями.

Для побудови сильної та стійкої держави повинен працювати зворотній зв’язок між владою та громадянами, тоді дії представників влади всіх рівнів стануть публічними та відкритими, а чиновники -підзвітними громадянам. Служба в органах державної влади має бути престижною в суспільстві та гідно оплачуваною. На державну службу повинні призначатись на конкурентних засадах високоморальні, високопрофесійні та патріотично налаштовані громадяни України.

Всі особи, які призначаються на посади шляхом народного обрання, у своїй діяльності повинні керуватися виключно інтересами виборців. Виборець також повинен мати право і діючий механізм обрання і відкликання депутата будь-якого рівня.

З метою унеможливлення узурпації влади, партії, що входять до опозиції, повинні мати достатні можливості для забезпечення контролю за діяльністю влади і оголошення власної позиції.

Громадський контроль здійснюється через гласність, демократичність, прозорість дій та за бездіяльністю як представників влади, так і громадян України.

Свобода слова повинна стати одним із ключових елементів громадського контролю, а головним її інструментом – засоби масової інформації.

Аграрна партія України створюватиме належні умови для розвитку засобів масової інформації та вільного доступу до них громадян України, захисту незалежних журналістів, їх свободи та відповідальності.

Критерієм оцінки діяльності влади в державі має стати досягнення в Україні рівня індексу якості життя людини розвинених країн світу та перетворення України в комфортну для проживання людини територію.

5.2. Економіка

Економіка є основою добробуту громадян і сили держави. Ми будуємо ринкову, відкриту, соціально-орієнтовану економіку, що базується на приватній, державній та комунальній власності, регулюється конкурентними відносинами як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Розвинена економіка України, це: захищена приватна власність, сприятливий інвестиційний клімат, стабільні та зрозумілі умови ведення бізнесу, конкурентне середовище, наявність фахових трудових ресурсів. Через спрощення регуляторних вимог, створення економічних механізмів та стимулів ми маємо розвинути та активізувати підприємницьку діяльність.

Економічна політика держави в усіх галузях виробництва товарів та послуг має бути орієнтована на захист та підтримку національного виробника. Здоровий протекціонізм повинен завжди домінувати над популізмом.

Вважаємо, що державна економічна політика має спрямовуватись на стимулювання розвитку всіх суб’єктів економіки, безвідносно до їх приналежності, розміру бізнесу та форми власності. Ми повинні стимулювати виробництво кінцевих продуктів з метою збільшення долі доданої вартості в українській економіці. Результатом такої політики стане ріст суб’єктів підприємництва, зменшення рівня безробіття.

Значної уваги потребує антимонопольна політика, що повинна стати бар’єром для монопольних структур, які гальмують процеси розбудови і зміцнення внутрішніх ринків України.

Ми зобов’язані відійти від економіки «гасіння пожеж» і перейти до реалізації запланованих покрокових перемог. Економіка України має розвиватися на засадах науково обґрунтованої Стратегії економічного розвитку на коротко- та середньострокову перспективу, навколо якої буде сконцентровано наявні фінансові ресурси країни та необхідне зовнішнє кредитування. Прийняття такої Стратегії, її публічне обговорення дозволить консолідувати суспільство, особливо його високоінтелектуальну частину, та поверне віру людей у краще майбутнє.

Надважливим для економіки України є розв’язання стратегічного завдання – диверсифікації експорту, що може бути вирішене шляхом впровадження реформ у процесі імплементації Угоди про асоціацію України з країнами ЄС у частині створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі та модернізації виробництв і включення вітчизняних підприємств у технологічні ланцюги європейських компаній через залучення їх до спільних науково-дослідних, комунікаційних та інформаційних проектів.

Малий та середній бізнес є основою соціально орієнтованого економічного устрою і має стати важливим стрижнем української економіки. Для забезпечення його існування, розвитку та створення нових підприємств необхідно забезпечити умови для накопичення власного капіталу.

Державне регулювання та контролювання ведення підприємницької діяльності має бути мінімізоване до рівня безпеки громадянина та держави.

Бюджетна політика повинна бути відкритою та прозорою, зорієнтованою на збалансований бюджет, та зменшення зовнішньої заборгованості, яка обмежує дієздатність держави та обтяжує прийдешні покоління.

Фіскальна політика через встановлення справедливих та обґрунтованих податків і зборів повинна стимулювати та захищати українського виробника, сприяти розвитку приватної ініціативи та залученню інвестицій, екологізації всіх сфер діяльності.

Проведення системної податкової реформи на основі нового Податкового кодексу, розробленого із залученням представників науки, державних підприємств та бізнесу, має зменшити податкове навантаження на виробників. Ми маємо запровадити прозору, зрозумілу, стабільну систему оподаткування, де сплачувати податки буде вигідно, а тіньові схеми стануть неприйнятними. Необхідно передбачити законодавче впровадження дисциплінарної, матеріальної та карної відповідальності контролюючих органів та їх посадових осіб за ухвалення неправомірних рішень або бездіяльність.

Аграрна партія налаштована на кардинальне збільшення темпів росту економіки України на засадах науково обґрунтованої Стратегії економічного розвитку разом із детінізацією заробітних плат та підвищенням вартості оплати праці, що дозволить наблизитися до «європейських» доходів та зарплат, зніме соціальну напругу в суспільстві, забезпечить гідний подальший розвиток держави. Гаслом економічної політики повинно стати «Ресурси для розвитку країни потрібно брати в економіці, а не в кишенях українців!»

5.3. Наука

Примноження інтелектуального потенціалу нації вимагає зміни підходів до розвитку науково-освітнього комплексу України, що має стати генератором нових технологічних інновацій та гарантом конкурентоспроможності нашої держави на світових ринках.

З метою відновлення та подальшого забезпечення ефективності української науки, її необхідно організаційно реструктурувати, втіливши програму поєднання з вищою школою.

Держава зобов’язана забезпечувати фінансування фундаментальної науки і технологій на рівні держав – світових лідерів, використовуючи механізми комбінованого співфінансування. Стимулом повинні бути податкові стимули господарюючим суб’єктам, що замовляють прикладні дослідження вищим учбовим закладам, спеціальним дослідницьким інститутам та лабораторіям.

Нагальним завданням повинна стати впровадження інноваційних процесів в економіці, повноцінне використання науки та її участь в процесі технологічної модернізації економіки. Необхідно посилити конкурентоспроможність сектору наукових досліджень і розробок, забезпечити його інтеграцію в світовий дослідницький простір шляхом: збільшення фінансування на оновлення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів; розширення українських програм надання грантів молодим вченим і викладачам для проведення досліджень; підготовки українських вчених до ефективної конкурентної боротьби за світові гранти; приєднання України до дослідницького простору світових лідерів.

Фундаментальні наукові дослідження в безпековій сфері повинні стати пріоритетом державних програм та їх фінансового забезпечення. Особливої уваги та підтримки потребують наукові праці в галузі нових інформаційних технологій та робототехніки.

5.4.Галузі

Наші провідні галузі повинні мати державну підтримку та діючі механізми стимулювання їх розвитку. Такими механізмами є оподаткування, кредитування, митні процедури та адміністрування. Ми не маємо права втрачати свої позиції на міжнародних ринках, а повинні займати проактивну позицію та виходити до них із новими пропозиціями товарів та послуг. Галузеві об’єднання повинні працювати в партнерстві із державними органами та мати права контролю за їх діяльністю.

5.4.1. Аграрний сектор

Аграрна партія України переконана, що саме аграрний сектор був і є одним із ключових важелів впливу на розвиток національної економіки та її ефективної інтеграції у світовий економічний простір.

Використовуючи найновітніші надбання української та зарубіжної науки, розширюючи інтелектуальну складову вітчизняного агровиробництва та переробки ми повинні зробити аграрний сектор провідним та конкурентноздатним не тільки в Україні, а й на світових ринках.

Суттєвої підтримки в становленні та розвитку потребують сімейні фермерські господарства та інші малі й середні суб’єкти господарювання, що є основою інтеграційних процесів міста і села.

Ми виступаємо за збереження у власності українського народу земельних ресурсів і надр. Їх ефективне використання є запорукою добробуту наших прийдешніх поколінь і гарантією незалежності та безпеки держави. Для цього необхідно завершити процес земельного реформування шляхом:

посилення участі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами, що сприятиме зміцненню матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування;

забезпечення дієвих механізмів реалізації прав власності на землі сільськогосподарського призначення їх власниками на користь територіальних громад та місцевих фермерів, що допоможе зняти суспільно-політичну напругу у сфері сільськогосподарського землекористування гармонізувавши приватні, суспільні та державні інтереси;

обмеження площ земельних угідь, що можуть перебувати у користуванні однієї особи (групи пов’язаних осіб) з метою уникнення монополізму відповідній території з урахуванням природно-ресурсного потенціалу та регіональних особливостей;

запровадження дієвих механізмів економічного стимулювання власників землі й землекористувачів за раціональне використання земель, їх охорону, збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів.

Ми повинні провести інформаційно-просвітницьку кампанію до запровадження цивілізованого обігу земель шляхом загальнодержавного обговорення етапів його реалізації, забезпечення громадської підтримки.

Нагального вирішення потребує захищеність права власності та унеможливлення рейдерства в Україні, реальне наповнення національної кадастрової системи.

Необхідно створити належні умови для розвитку переробної галузі й виходити на світові ринки з кінцевим продуктом споживання, стимулюючи в тому числі розвиток сільськогосподарських кластерів особливо в сільській місцевості. Ми забезпечимо розвиток кооперації, створення системи інституцій і складових інфраструктури для їхнього ефективного функціонування та включення в організований аграрний ринок. Стимулювання підприємницької ініціативи у сільській місцевості сприятиме створенню нових робочих місць, підвищенню рівня зайнятість на селі та наповненню місцевих бюджетів.

Виробництво та стимулювання попиту на екологічно безпечну, у тому числі органічну продукцію, суттєво поліпшить здоров’я населення та позитивно вплине на вирішення соціальних проблем села. Активну участь в цьому процесі повинні взяти на себе профільні та галузеві об’єднання сільськогосподарських виробників. Необхідно поетапно провести повну гармонізацію вітчизняного законодавства щодо контролю за безпечністю харчової продукції з європейськими нормами та стандартами.

 5.4.2. Фінанси та банки

Стабілізація та розвиток економічних відносин створюють умови для розбудови фінансового сектору, банківської діяльності. Вдосконалення банківського законодавства України, початок його інтеграції з законодавством ЄС відкриє доступ до міжнародних фінансових ринків.

Аграрна партія України вважає єдиним регулюючим і контролюючим органом фінансово-банківської системи Національний банк України, що є незалежним та на взаємовигідних умовах співпрацює з центральними органами влади України.

Вартість української грошової одиниці повинна бути економічно обґрунтованою. Вона у перспективі має стати вільно конвертованою.

Банківська система потребує стабілізації, оздоровлення та відновлення довіри шляхом повного очищення банківського ринку від сумнівних і збанкрутілих структур, від корупції та фаворитизму.

Банківська система повинна забезпечити стійкий розвиток економіки України шляхом стабільного доступу до дешевих кредитів.

Державний нагляд повинен здійснювати контроль за ліквідністю фінансових установ та гарантуванням вкладів населення, ринковими механізмами стимулювання доступу до кредитних ресурсів.

5.4.3. Промисловість

Ми повинні змінити тенденцію зниження виробництва в галузях, що виробляють готову продукцію, щоби не перетворитись у країну – сировинний придаток. Промисловість країни потребує відтворення національної індустрії.

Високорозвинені країни взяли на себе роль створення та контролю в своїх інтересах технологічних ланцюгів з виробництва та просування на світові ранки певних продуктів та послуг, і стратегічною метою України повинно стати включення своїх виробництв у ланки з високою доданою вартістю.

Високотехнологічні галузі

Окремої уваги потребують високотехнологічні галузі, продукція яких приносить на один-два порядки вищу додану вартість, ніж сировина, напівфабрикати і комплектуючі вироби.

Аграрна партія вважає за необхідне підтримку космічної та авіаційної галузей, що мають новітні розробки та технології, є конкурентоздатними та внутрішніх та зовнішніх ринках. Потребує відродження суднобудівельна галузь, що завжди була привабливою для інвесторів.

Також такі науково місткі напрямки як фармацевтична та біоінженерна галузі, виробництво електроніки та телекомунікаційного обладнання, створення нових матеріалів, високоточна та оптична техніка, транспортне машинобудування, верстатобудування, виробництво озброєння та засобів зв’язку повинні бути розвинуті з урахуванням далекої перспективи та на основі новітніх досягнень вітчизняної та світової науки.

Ми маємо запровадити стимулюючі механізми для здійснення оновлення технічного обладнання та оснащення українських виробництв, запровадження новітніх технологій, виробництва імпортозаміщуючих товарів, підготовки кваліфікованих фахівців, створення нових робочих місць.

Поєднання освіти, науки та виробництва повинно набути стратегічного значення та відновити наші в минулому провідні галузі, такі як металургія, машино- та станкобудування, хімічну промисловість тощо. Перехід на енергозберігаючі технології дозволить зменшити собівартість продукції та підвищити її конкурентоспроможність.

5.4.4. Інформаційні технології

Розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій та їх застосування в агропромисловому комплексі, енергетиці, транспорті та промисловості набувають ключового значення для розвитку держави. Постіндустріальний період передбачає заміщення людських ресурсів на робототехніку і ми повинні виробити відповідну політику у сфері інформаційних та телекомунікаційних технологій, забезпечивши можливість створення нових робочих місць в інших сферах.

Інформаційні технології увійшли у всі сфери життя людини, в багатьох сферах виробництва та послуг є незамінними. Вони створюють кращі умови життя різних верств населення, надають широкі можливості для освіти та культури, роблять доступними світу культурні та духовні надбання кожної нації, сприяють порозумінню між народами.

Нашим завданням є їх розвиток та забезпечення можливостей доступу до інформаційних мереж кожної людини в не залежності від віку та місцезнаходження.

Ми виступаємо за те, щоб Україні кількісно та якісно приєднувалась до процесів телекомунікації в Європі та світі.

5.4.5. Енергетика

Рівень розвитку енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в державі, вирішення проблем соціальної сфери та рівень життя людини.

Енергетична галузь України – економічна запорука державного суверенітету, надійний базис сталого розвитку конкурентної економіки та невід’ємна частина європейського енергетичного простору.

Головна мета розвитку енергетики – забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергозаощадливого використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій.

Основними цілями паливно енергетичного комплексу мають стати:

–     створення умов для постійного та якісного задоволення попиту на енергетичні продукти за прозорими, справедливими і економічно обґрунтованими тарифами;

–     значне збільшення видобутку первинних енергоресурсів: газ, нафта, вугілля, торф, уранова руда;

–     забезпечення використання енергоефективних технологій при виробництві та енергозберігаючих технологій при споживанні первинних та вторинних енергоресурсів;

–     інтеграція паливно-енергетичного комплексу України в об’єднаний європейський енергетичний простір;

–     створення вільних ринків виробництва, транспортування, збуту газу та електроенергії з метою зниження рівня монополізації в паливно-енергетичному комплексі України;

–     прозора та досконала тарифна політика, що базується на економічно обґрунтованих цінах на первинні та вторинні енергоресурси і відповідає рівню платоспроможності громадян України.

Частка відновлювальних джерел енергії та біопалива в енергоспоживанні має бути на рівні кращих світових зразків. Стимулювання розвитку альтернативних джерел енергоресурсів збереже екологію та здоров’я людей, забезпечить енергетичну та економічну безпеку держави, підтримає наукові розробки, зробить конкурентноздатними наші виробництва.

Окремого вирішення потребує переоснащення та оновлення нафтохімічного комплексу. Українська армія, промисловість не повинні залежати від імпорту нафтопродуктів, що ставить під загрозу національну безпеку України.

5.4.6. Будівництво, транспорт та інфраструктура

Будівництво є дуже чутливим показником економічного розвитку країни та рівня життя її населення. Розвиток будівельної індустрії залежить від обсягів і темпів розвитку ряду галузей промисловості, зокрема, чорної металургії, машинобудування, енергетики, промисловості будівельних матеріалів, дерево-обробної промисловості та ін., що зумовлює складні міжгалузеві зв’язки капітального будівництва. Ми маємо зробити будівельну галузь конкурентоздатною, перевести її на європейські стандарти якості та безпеки.

Україна має великий транзитний потенціал і одним із ключових завдань є відновлення та будівництво транспортної інфраструктури. Відновлюючи аеропорти, залізні та автомобільні дороги, рух на річках та морях ми суттєво піднімемо підприємницьку активність та туристичну галузь.

Найбільш сучасною та розвиненою повинна стати мережа автомобільних доріг, що пов’язує між собою всі населені пункти та є важливою складовою щоденного благополуччя людини і ефективного функціонування виробництв та інституцій.

Держава повинна забезпечувати та контролювати сучасний високий стан та розвиток транспортних мереж і транспортних засобів на відповідність їх до міжнародних екологічних та безпекових норм і стандартів. Крім внутрішніх, держава повинна забезпечувати належне функціонування, технологічне оновлення та контроль транзитних транспортних мереж, що повинні бути привабливими для наших західних партнерів.

Особливої уваги потребує реформування розробки генеральних планів забудови міст, відповідність житлово-комунального господарства вимогам часу. Ми маємо вдосконалити систему стимулювання будівництва екологічного житла, застосування енергозберігаючих технологій.

5.4.7. Виробництво та послуги

Побудова нової української держави, реформування економічних відносин на засадах ринкового конкурентного середовища, інтеграційні процеси вимагають здійснення реформ в сфері виробництва та послуг. Підтримка малого та середнього бізнесу має створити умови для розвитку не тільки виробництва супроводжуючих товарів, а суттєво вплине на кількість та якість надання послуг.

Україна за красою природи та історичних пам’яток не поступається багатьом країнам світу і має всі потенційні можливості для розвитку сфери туристичного бізнесу. Стимулювання умов розвитку сільського та екотуризму, відродження історичних туристичних маршрутів сприятиме проведенню міжнародних заходів на теренах України, популяризації українських традицій.

Зменшення кількості та оптимізація податків, спрощення їх адміністрування, зниження податкового тиску на населення та бізнес вже в короткостроковій перспективі збільшать довіру населення та будуть яскравим стимулом для створення нових та розвитку існуючих бізнесів, виведуть із тіні капітал і збільшать надходження до бюджетів всіх рівнів.

5.5. Безпека

Аграрна партія України розглядає сферу безпеки через безпеку життя, свобод та власності людини у всіх її проявах, через внутрішню національну безпеку та безпеку на міжнародній арені. Саме такий комплексний підхід може забезпечити безпеку держави у світі.

5.5.1. Екологічна безпека

Збереження природних ресурсів та екологічна безпека є під постійною увагою Партії. Загострення проблем в природоохоронній сфері вимагає посилення правової відповідальності за негативний антропогенний вплив діяльності людини на навколишнє середовище. Постійні програми та заходи по просвіті дітей та дорослих щодо екологічних питань, по створенню умов для стимулювання збору та утилізації відходів повинні стати нормою в довгостроковій перспективі.

Ми повинні стимулювати раціональне природокористування та охорону, збереження і відновлення природних ресурсів, розвиток екологічних видів діяльності та технологій, екотуризм тощо. Поступовий перехід до світових вимог і стандартів є одним із ключових завдань Партії.

5.5.2. Економічна безпека

Основи економічної безпеки повинні базуватись на засадах міжнародного права, а також протекціонізмі та захисті українських виробників товарів та послуг. Антимонопольне право повинно буде суттєво вдосконалене та забезпечено всіма механізмами його впровадження із обов’язковим залученням громадського контролю. В рамках економічної безпеки ми розглядаємо захист прав власності всіх економічних суб’єктів, невід’ємне право саме громадян України на землю.

Окремо слід винести питання корупційної складової, що пронизує всі сфери життєдіяльності людини. Корупція є одним із критичних чинників, що впливають на безпеку людини, громади, держави. Корупція та пов’язані із нею прояви і зловживання не лише гальмують розвиток держави, але й створюють загрозу загальнонаціонального характеру.

Боротьба із корупційними проявами повинна базуватись на посиленні громадського контролю, відкритості інформаційних джерел, створенні всіх правових умов по унеможливленню корупційних дій та незворотності покарання за їх скоєння.

5.5.3. Громадська безпека

В сфері громадської безпеки ми наголошуємо на тому, що діяльність всіх правоохоронних органів має бути націлена саме на захист громадян та інтереси суспільства.

Правоохоронна система повинна бути суттєво реформована, в тому числі шляхом розмежування повноважень та відповідальності правоохоронних органів, створення умов для взаємодії поліції з громадою та на місцевому рівні – бути підзвітними громаді.

Судову систему необхідно привести у відповідність до європейських вимог, забезпечивши реальне верховенство права в державі. Суди мають бути незалежними та справедливими, що можливо забезпечити в т.ч. через встановлення вікового цензу, виборність суддів, запровадження інституту суду присяжних.

Світовий досвід показує, що прозорість та відкритість процедур, спрощені механізми надання державних послуг знижують рівень корупції, підвищують активність бізнесу та довіру громадян.

5.5.4. Національна безпека та оборона

Враховуючи вимоги часу, питання національної безпеки постали дуже гостро і потребують негайного вирішення та, на довгострокову перспективу – постійної уваги. Міжнародні безпекові інституції піддаються критиці та потребують оновлення, міжнародні угоди не виконують свою роль і не дають безпекових гарантій. В таких умовах Україна має самостійно вибудовувати власну систему оборони і обороноздатність держави не повинна залежати від рівня підтримки з боку західних партнерів.

Міжнародні конфлікти, війни, тероризм вимагають, щоб кожна держава оновлювала до сучасних стандартів свою армію. Наше завдання – сприяти реформуванню армії на основі надсучасних стандартів, розвитку та вдосконаленню оборонної інфраструктури, продуманій та високоефективній кадровій політиці. Всі категорії військовослужбовців мають бути забезпечені можливостями для кар’єрного росту. Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей має бути на найвищому рівні. Введення обов’язкового вишколу всього військовозобов’язаного населення країни стане важливим резервом для професійної армії.

Суттєвої реформи потребує система управління оборонно-промисловою сферою. Ми маємо відійти від «ручного управління», що завдає прямої шкоди Збройним силам України, сприяє корупційним схемам, дестабілізує ситуацію в державі.

Україна має досить потужний оборонно-промисловий потенціал і ми повинні підтримати розвиток як державного, так і приватного оборонно-промислового сектору. Приватний сектор повинен стати ключовим партнером, без якого важко розраховувати на стабільний розвиток державної оборонної промисловості. Удовгостроковій перспективі особливої уваги потребує в оборонній сфері медицина: повинні діяти сучасні медичні заклади, в наявній кількості та якості працювати сучасні мобільні медичні станції, розвинене виробництво протезуючих елементів тощо.

Глобалізація міжнародного ринку озброєнь та системний брак бюджетних коштів вимагають створення умов для залучення іноземних інвестицій від провідних західних оборонних компаній.

Державні кордони «є відображенням територіальної цілісності, політичної та економічної незалежності, суверенітету та єдності України». Ми маємо завершити процес делімітації та демаркації державних кордонів із Росією. Особливу увагу необхідно приділити осучасненню та охороні державних кордонів, що відповідатимуть міжнародним стандартам.

Активна співпраця в сфері безпеки і оборони в рамках міжнародних програм є суттєвою складовою здійснення реформ в безпековій сфері.

Одним із питань національної безпеки є так звані «гібридні загрози», що включають в себе тероризм, радикалізацію населення, зовнішні та внутрішні кампанії по дезінформації.

Аграрна партія розглядає тероризм як засіб політичної боротьби. Основною метою сучасного тероризму є отримання влади в інтересах окремих груп осіб із метою вигідних для себе змін в уряді або суспільстві, державному устрої, системі політичних, економічних, міжнаціональних і міжконфесійних відносин та встановлення повного контролю над владою й суспільним життям країни. У сучасних умовах тероризм набув найбільш загрозливого характеру через прояв медіа-, кібер-, психо-, авіа-, біотероризму.

Ми повинні посилити взаємодію між внутрішніми та зовнішніми безпековими діями, затвердити та впровадити стратегічну програму з метою усунення можливостей маніпулювання громадською свідомістю, унеможливити «гібридні впливи» окремих країн світу на дестабілізацію в Україні та провокування негативного відношення до українців за кордоном.

Наша безпекова стратегія повинна орієнтуватись на актуальні виклики, ризики та можливості. Ми виступаємо за участь нашої держави у розбудові загальноєвропейської та міжнародної систем безпеки, де Україна буде впливати на прийняття відповідних рішень.

5.6. Зовнішня політика

На міжнародній арені відбувається перерозподіл глобальних сил, еволюціонують засоби впливу, з’являються нові баланси можливостей. В питаннях посилення впливу на інші країни та захисту власних кордонів та ринків ще превалюють демонстрація військової та економічної сили, сили переконань та тиску, але все більше використовуються ресурси так званої «м’якої сили», а саме культура країни, політичні цінності та проактивна зовнішня політика.

З метою отримання авторитету та бажаних результатів в світовій політиці ми повинні забезпечити територіальну цілісність держави, запровадити всі сучасні механізми для розвитку економічних відносин, направлених на досягнення добробуту громадян, та забезпечити інформаційну просвіту щодо своїх цінностей та досягнень.

Україна має стати активним гравцем на міжнародній арені, і головним чинником є впровадження стратегії інтегрування у світову економіку через активізацію зовнішньоекономічної діяльності, відкритість української економіки, захист зовнішньоторговельної діяльності підприємців.

Цілеспрямована державна політика в зовнішньоекономічній сфері повинна бути спрямована на: створення умов для успішної адаптації українських підприємців до вимог міжнародних інститутів щодо ведення бізнесу та якості товарів і послуг; підтримку просування українських товарів та послуг на іноземні ринки; активізацію діяльності щодо попередження антидемпінгових розслідувань.

Ми розглядаємо зовнішню політику не лише як політику на рівні міждержавних стосунків, а також як політику сприяння розвитку різноманітних зв’язків і стосунків між громадянами, суб’єктами економічних, наукових, громадських відносин.

Ми визнаємо за собою зобов’язання та солідарність з усією спільнотою народів та її структур безпеки. Участь України в гуманітарних, стабілізаційних, миротворчих та економічних заходах, членство в міжнародних безпекових об’єднаннях посилить безпеку держави та позитивно вплине на імідж України.

Активна участь України у міжнародних організаціях повинна бути направлена на просування та відстоювання інтересів держави. Наше ключове завдання – зробити Україну впливовим суб’єктом у міжнародних відносинах.

Міжнародна політика України повинна будуватись на пропагуванні позитивного іміджу і досягнень держави, постійній взаємодії із представниками українських діаспор за кордоном.

Ми повинні повністю переглянути засади зовнішньої політики держави з метою її приведення до майбутніх викликів та змін у новій світовій політиці. Наш дипломатичний корпус повинен стати професійним, мати необхідні умови для здійснення проактивної зовнішньої політики з метою просування та захисту інтересів держави, розвитку гармонійних взаємовигідних відносин між країнами, підтримки та захисту українських громадян за кордоном.

Окремої уваги потребує розвиток та зв’язок із українськими діаспорами за кордоном. Саме за їх участі ми можемо створювати українські культурні та інформаційні центри, знайомити з нашими духовними та культурними цінностями та досягненнями в різних галузях, залучати молодь до роботи в Україні.

Забезпечення вибору громадян України бути членами європейської родини повинно послідовно та поетапно впроваджуватись в життя у вигляді адаптації українського законодавства до стандартів і норм ЄС.

——————————————————-

Цілі Аграрної партії України можуть бути втілені у життя за умови спільної самовідданої праці наших партійців та союзників. Вони повинні впроваджуватись у життя крок за кроком, поетапно, залучаючи до своїх лав все більше однодумців та прихильників.

 

 

 

 

 

 

Прийнято на ХШ з’їзді Аграрної партії України

«17» грудня 2017 р.

М. Київ

 

https://agroparty.org.ua/pro-partiiu/programa